Sanskrit Texts 1786-1818  

Posted by ေရွးျမန္မာ in

Sanskrit Texts exported into Myanmar between 1786 - 1818, by Dr Than Htun.

S/N Name ( Pali ) Name (Sanskrit) Description Year
1 Akkharibeda Aksarabheda Grammer 1786
2 Atisara ? Medicine 1786
3 Antayava ? Astrology 1786
4 Antaradasabala ? Astrology 1786
5 Anumati ? Logic 1786
6 Abhidantika Abhidhana-tika Dictionary 1786
7 Abhidhan nissaya* Abhidhana-nissaya Dictionary ?
8 Abhidan mu`la Abhidhana-mula Dictionary 1786
9 Amarasara Amarakosa-sara Astrology 1814
10 Amarulika Amarakosa-tika Poetry 1786
11 Amarulika Amarakosa-mula Poetry 1786
12 Ayudaya ? Astrology 1786
13 Ayubeda Ayurveda Astrology/Mediccal 1786-1808
14 Udabahatatthatika ? Law 1786
15 Udabahatatthamula ? Law 1786
16 Upadivadadipani ? Logic 1786
17 Ekakkharakosa Ekaksara-kosa Dictionary 1786
18 Ekakkharakosa nissaya Ekaksara-nissaya Dictionary 1786/1808
19 Osadharatanakara nissaya Ausadharatnakara-nissaya not sure not sure
20 Kapura mancara Karpuramanjari Logic 1786
21 Kalapkitmula Kalapakrit-mula Grammer 1786
22 Kalapakhyat mula Kalapaakhyata-mula Grammer 1786
23 Kalapunhatmula Kalapaunadi-mula Grammer 1786
24 Kalapkaraka mula Kalapakaraka-mula Grammer 1786
25 Kalapkitpancika Kalapakrit-panjika Grammer 1786
26 Kalapkitmula Kalapakrit-mula Grammer 1786-1808
27 Kalapgopinat karaka ? Grammer 1786
28 Kalapgopinat sandhi ? Grammer 1786
29 Kalapgopinat samas ? Grammer 1786
30 Kalaptaddhit mula Kalapa-taddhita-mula Grammer 1786
31 Kalapanamsula mula Kalapa-nama-ksudra-mula Grammer 1786
32 Kalapdipanikaraka Kalapa-dipani-karaka Grammer 1786
33 Kalapdipanitaddhit Kalapa-dipani-taddhita Grammer 1786
34 Kalapdipaninam Kalapa-dipani-nama Grammer 1786
35 Kalapdipanisandhi Kalapa-dipani-sandhi Grammer 1786
36 Kalapdipanisahas Kalapa-dipani Grammer 1786
37 Kalapparaset Kalapa-prasasta Grammer 1786
38 Kalapparasetkaraka Kalapa prasasta karaka Grammer 1786
39 Kalapparasetnam Kalapa prasastanam Grammer 1786
40 Kalapparaset sandhi Kalapa prasasta-sandhi Grammer 1786
41 Kaladparaset samas Kalapa prasasta-samasa Grammer 1786
42 Kalapsandhi mula Kalapa-sandhi-mula Grammer 1786
43 Kalapsandhimancika Kalapaa-sandhi-panjika Grammer 1786
44 Kalapsahasamula ? Grammer 1786
45 Kabyakasika ? Poetry 1786
46 Kabya candrika ? Kavya Poetry 1786
47 Kabyalankara Kavyalankara Poetry 1786
48 Kamaratana nissaya ? ? ?
49 Kamayatana ? Medical 1808
50 Kalidasamahakabyatika Kalidasa-mahakavyatika Poetry 1786
51 Kalidasamahkabya mula Kalidasa-mahakavya-mula Poetry 1786
52 Kasikhandha Kasikhandha ? 1786
53 Kushyamantali ? ? 1817
54 Kulannada ? Folk 1786
55 Kevalajadipani Kaivalyajadipani Logic 1786
56 Gajadisadipani ? Logic 1786
57 Gajashyatra Gajasastra on elephants 1810
58 Gamarasatantara mantara ? ? 1814
59 Garamahataprapurana ? ? 1814
60 Garitacintamani ? Medical 1808
61 Garudhammapurana ? ? 1814
62 Gunasiromani Gunasiroman Grammer 1786
63 Gurugutrakyiram ? ? 1816
64 Gottamasuttara Gautamasutra ? 1814
65 Gorikanashayatra ? ? 1814
66 Gratsandhi ? Astrology 1786
67 Grahasantiyatara Grahasanti-sastra on prophesying 1810
68 Gradavattha ? Logic 1786
69 Cankaraka ? Grammer 1786
70 Cannam ? Grammer 1786
71 Cansandhi ? Grammer 1786
72 Cansamas ? Grammer 1786
73 Curamani ? Grammer 1786
74 Chathapancasika ? Astrology 1786
75 Chandapancari Chandomanjari ? Thesaurus 1786
76 Janambhagi ? ? 1816
77 Jandaracintamani ? Medical 1808
78 jalasayasargga ? Astrology 1786
79 Jagadisidipani ? Logic 1786
80 Jataka candrima ? Astrology 1786
81 Jatakannava Jatakarnavo Astrology 1786
82 Jatakapadamati ? Astrology 1786
83 Jatakapharana ? Astrology 1786
84 Jatacandrika Jatakacandrika Astrology 1786
85 Jatisujataka nissaya ? ? ?
86 Jiram ? ? 1816
87 Jotitattha Jyotisatattva Astrology 1786
88 Jotitinnaya ? Astrology 1786
89 Jotidipika Jyotisadipika Astrology 1786
90 Jotiratana Jyotisaratna Astrology 1786
91 Jotirasagraha ? Astrology 1786
92 Jotisattha Jyotisasastra ? 1810
93 Jotisara ? Medical 1808
94 Takkikasiromani ? Logic 1786
95 Tattha cintamani Tattvacintamani Logic 1786
96 Tantarasara Tantrasara Astrology 1786
97 Tantarasarapum Tantrasarapuma Astrology 1786
98 Tantasara Tantrasara Medical 1808-1814
99 Titathamuttavamuna nayatana ? ? 1814
100 Tithitattha Tithitattva Astrology 1786
101 Tithisarupa ? Astrology 1786
102 Tithidipani Tithidipani Tattva Logic 1786
103 Danyapuja ? Astrology 1786
104 Dabyabhasa ? Grammer 1786
105 Dabyomasa ? Logic 1786
106 Dasadhatu ? Grammer 1786
107 Dayatatthatika Daya(bhaga) tattva-tika Law 1786
108 Dayatatthamula Daya9bhaga)tattva-mula Law 1786
109 Dayabhagatattha Dayabhagatattva Law 1786
110 Dayabhaganinnaya Dayabhagamula Law 1786
111 Dayabhasirddhanta Dayabhaga-siddhanta Law 1786
112 Dayadhikara Dayadhikara Law 1786
113 Dinasagraha ? Astrology 1786
114 Dibyaculamani ? Astrology 1786
115 Dibyatattha ? Astrology 1786
116 Digitattha ? Medical 1808
117 Dighaparasiddhanta ? ? 1817
118 Dipakacakra ? Astrology 1786
119 Drabagunmula Dravyaguna-mula Medical 1786
120 Drabyagun nissaya Dravyaguna-nissaya ? ?
121 Dribyagundipani Dravyaguna-dipani Medical 1786
122 Dhatulakkhana Dhatulaksana Grammer 1786
123 Dhammasattha Dharmasastra Law 1786
124 Dhatumala Dhatumala Grammer 1786
125 Dhatudhiratinibbayana ? ? Medical 1810
126 Dhatuprasamsa ? Medical ?
127 Dhatuprasamsa nissaya ? Medical 1810
128 Dhatumala Dhatumala Grammer 1786
129 Nana samas ? Grammer 1786
130 Narabhan ? ? 1814
131 Narabhantika ? ? 1814
132 Nagajunapariccheda Nagarjuna-pariccheda Medical 1786
133 Nanatthadhvani nissaya Nanrthadhivani-nisssaya Medical ?
134 Nanatthamaranimancari Nanrthamanimanjari Dictionary 1786
135 Pancakasakottara ? Folk 1786
136 Pancapakkhi ? Astrology 1786
137 Padesa ? ? 1816
138 Paramasadipani ? Logic 1786
139 Paribhasa ? Grammer 1786
140 Paninbyakaruinakgyat Panini-vyakarana-akhyata Grammer 1786
141 Parabhipakashyamuccala ? Astrology 1814
142 Pedantaparibhasa Vedanta-paribhasa Grammer 1786
143 Pratyantaradasapum ? Astrology ?
144 Pratyantarasa ? Astrology 1786
145 Bahuratanamaratantadipanitika Bahu-ratna-maratantradipani-tika ? 1814
146 Balapabodhana nissaya Balaprabodhana-nissaya ? ?
147 Balabandhi ? Grammer 1786
148 Brastininupana ? Astrology 1786
149 Brasasargga Brsotsarga Folk 1786
150 Buddhasirita ? ? 1817
151 Buddhadhikara Buddhadhikara Grammer 1786
152 Bedantasara Vedantasara ? 1817
153 Byatirekadipani Vyatirekadipani Logic 1786
154 Byatthidipani ? Logic 1786
155 Byavaharatattha Vyavahara-tattva Logic 1786
156 Bratthigrahopayadipani ? Logic 1786
157 Brahmavevatta Brahmavaivarta Folk 1786
158 Brui,haj nissaya Brhajjataka nissaya ? ?
159 Battiyamadhu ? Medical 1812
160 Bhasuti Bhasvati Astrology 1786
161 Bhasuti Kin;chan Bhasvati Astrology 1786
162 Bhasuti Caka.pre Bhasvati Astrology ?
163 Bhasuti nissaya Bhasvati nissaya Astrology ?
164 Bhavabrakarana Bhava-prakarana Astrology 1786
165 Bhidatamuttavali ? ? 1817
166 Bhudhamati Sutta ? ? 1817
167 Bhedampara ? ? 1817
168 Bhesajjanighantu Bhaisajya-nirghantu Medical 1810
169 Bhojavaratantarajaniti Bhojavaratantra-rajaniti ? 1814
170 Macagiram ? ? 1816
171 Madhukosa Madhukosa Medical 1786
172 Malamasattha Malamasa-sastra Astrology 1786
173 malimbucuttha ? Astrology 1786
174 Masankaramissa ? Grammer 1786
175 Manamedhammashyatta Manameyodayadhamasastra ? 1817
176 Muddhabodhamuledipani Mugdhaboda-mula Grammer 1786
177 Muddhabodhamuledipani Mugdhabodhamula-dipani Grammer 1786
178 Yogavabitadithi Yogavasista-drsti Grammer 1814
179 Ratanakosa Ratnakosa Dictionary 1786
180 Rasayanasamuccaya Rasayana-samuccaya Medical 1814
181 Rajaniti Rajaniti Conduct 1786-1814
182 rajabhisekakyam:nissaya Rajabhiseka ? ?
183 Ra(ja)mattan nissaya Rajamatram nissaya(9) ? ?
184 rajasam sargga Rajasamsarga Folk 1786
185 Lakkhana kyam;nissaya ? ? ?
186 Laghusamgraha nissaya Laghukaumudisamgraka-nissaya ? ?
187 Lilapati Lilavati Logic 1786/1814
188 Lokaniti Lokaniti Conduct 1786
189 Vakkhajatidipani ? Logic 1786
190 Vararoga ? Medical 1809
191 Vadakadipani ? Logic 1786
192 Varahisamhita Varaha-samhita Astrology 1814
193 Vasithacandarana Vasistha-candrayana Astrology 1814
194 Vipahapathala Vivaha-patala Astrology 1814
195 Vadyajjivana ? Medical 1814
196 Sanketakomudi Sanketakaumudi Astrology 1786
197 Samayabyadhipadesa Samaya byadhi-pradesa Medical 1808
198 Samayabradipa Samayapradipa Astrology 1786
199 Samratitattha Smrti-tattva Astrology 1786
200 Saradve tika ? Astrology 1786
201 Sardve nissaya ? Astrology ?
202 Saradve upm ? Astrology 1786
203 Saradve mula ? Astrology 1786
204 Saramancari Saramanjari Astrology 1786
205 Sararatukathana nissaya Sad-rtu-kathana-nissaya ? ?
206 Sararitukathana Sad-rtu-kathana-nissaya Medical 1786
207 Samanyadipani Samanyadipani Logic 1786
208 Sarakomudi nissaya Sarakaumudi-nissaya ? ?
209 Sarasankhepa Sarasankhepa Medical 1809
210 Sarasvati byakaruin Sarasvata-vyakarana ?Grammer ?
211 Siddhantarahassa Siddhanta-rahasya Logic 1786
212 Sipajra ? Astrology 1786
213 Sipatrabhaja ? Astrology 1814
214 Sivapuran Sivapurana Folk 1786
215 Siritatthacintamani Sritattva-cintamani Logic 1786
216 Suryyasiddhantakri Suryasiddhanta Astrology 1786-1801
217 Suryyasiddhanta nay Suryasiddhanta Astrology 1786
218 Suryyasiddhanta nissaya Suryasiddhanta nissaya Astrology ?
219 Sutramala Sutramala Grammer 1786
220 Supinaniddara Svapna-nidra( no dream ) ? 1810
221 Supinadyaya Svapnadhayaya Astrology 1786
222 Supinadhayaya nissaya Svapnadhyaya-nissaya ? ?
223 Suruta Suruta Medical 1814
224 Svarasatidipanisamas Sarasvatadipani-samasa Grammer 1786
225 Svarasatibyakarin akhyat Sarasvata-vyakarana-akhyata Grammer 1786
226 Svarasatibyakarin unhat Sarasvata-vyakarana-unadi Grammer 1786
227 Svarasatibyakarinkaraka Sarasvata-vyakarana-unadi Grammer 1786
228 svarasatibyakarinkit Sarasvata-vyakarannakrit Grammer 1786
229 Svarasatibyakarintaddhit Sarasvata-vyakarana-taddhita Grammer 1786
230 Svarasatibyakarinnam Sarasvata-vyakarana-nama Grammer 1786
231 Svarasatibyakarinisandhi Sarasvata-vyakarana-sandhi Grammer 1786
232 Svarasatibyakarin samas Sarasvata-vyakarana-samasa Grammer 1786
233 Satadapadattha Sat-padartha Grammer 1786
234 Sadacandrika sara-candrika Folk 1786
235 Huirashyatra Horasastra Astrology 1814
236 Hoaurabharana Horabharana Astrology 1814

This entry was posted on Jul 25, 2009 at Saturday, July 25, 2009 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

4 comments

Do you know about these Sanskrit books?

http://www.YogaVidya.com/freepdfs.html

July 28, 2009 at 2:27 AM

Thanks for your information and link

July 29, 2009 at 12:38 PM
Anonymous  

Thank for sharing.
However, do anyone know texts of the Ari or Ariya sect in Bagan period?
Surasawasdi

January 6, 2010 at 4:14 PM

Hi Surasawasdi

I heard about it before but I did not have a changes to study or keep it. I will post out when I have it. Thanks

January 6, 2010 at 6:00 PM

Post a Comment